Stanovy Vlastivědného kroužku Holešov

Hlava první

Název, sídlo, cíl činnosti a působnost spolku

Čl. 1

Název spolku je: Vlastivědný kroužek Holešov z. s. (dále jen spolek).

Čl. 2

Sídlem spolku je: nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov

Čl. 3

Spolek je dobrovolným, neziskovým, nezávislým sdružením fyzických a právnických osob, které se věnují vlastivědě, historii, archeologii, muzeologii, národopisu, přírodopisu a pomocným vědám historickým. Cílem činnosti spolku je:

 1. Rozvíjet znalosti a dovednosti členů spolku podle individuálního zájmu ve výše uvedených oblastech.
 2. Prezentovat témata z výše uvedených oblastí občanům regionu formou přednášek, populárně odborných článků v regionálním tisku, vydáváním vlastních publikací, vlastivědných vycházek, terénních exkurzí a zájezdů.
 3. Spolupracovat s kulturními institucemi města Holešova a regionu při popularizaci města Holešova a regionu ve výše uvedených oblastech.
 4. Spolupracovat se školami z města Holešova a regionu při zvyšování znalostí žáků ve výše uvedených oblastech.
 5. Přispívat k ochraně kulturního a přírodního dědictví ve městě Holešově a regionu.

Čl. 4

Spolek působí ve městě Holešově a okolních obcích s důrazem na obce Mikroregionu Holešovsko. Spolek se hlásí k odkazu Vlastivědného kroužku v Holešově, který byl založen v roce 1959.

Hlava druhá

Členství ve spolku

Čl. 5

 1. Členem spolku může být každý občan České republiky starší 15ti let, který souhlasí se stanovami spolku.
 2. Členem spolku může být i právnická osoba.

Čl. 6

 1. Členství ve spolku vzniká schválením přihlášky výborem spolku a zaplacením členského příspěvku.
 2. V přihlášce budou vyplněny alespoň údaje o jménu a příjmení člena, datu narození a bydlišti v případě fyzické osoby, názvu člena, identifikačním číslu a sídle v případě právnické osoby, a dále kontaktní e-mail.

Čl. 7

 1. Členství ve spolku zaniká:
 2. vystoupením na základě písemného oznámení člena spolku výboru spolku;
 3. vyloučením učiněným výborem spolku, a to pro zvlášť závažná nebo soustavná porušování stanov nebo hodnot a principů, ke kterým se spolek hlásí;
 4. u právnické osoby jejím pravomocným zrušením;
 5. úmrtím člena;
 6. zánikem sdružení.
 1. Nezaplacení členského příspěvku do konce příslušného kalendářního roku je důvodem pro vyloučení člena ze spolku.
 2. Proti vyloučení se může člen spolku odvolat k valné hromadě spolku do 15 dnů od obdržení písemného rozhodnutí výboru spolku o vyloučení. Členství pak zanikne dnem rozhodnutí valné hromady spolku o vyloučení.

Čl. 8

Člen spolku má právo:

 1. volit do orgánů spolku;
 2. být volen do orgánů spolku u členů starších 18ti let;
 3. zúčastnit se jednání valné hromady spolku, podávat na ní návrhy a hlasovat o nich;
 4. být informován o činnosti spolku a jeho výboru, o hospodaření spolku a všech jeho aktivitách;
 5. obracet se na orgány spolku se svými podněty a stížnostmi a být o jejich vyřízení informován co nejdříve;
 6. zúčastňovat se všech akcí spolku.

Čl. 9

 1. Člen spolku je povinen:
 2. dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku;
 3. platit řádně, ve stanovené výši a stanoveném termínu členské příspěvky.
 1. Členské příspěvky musí být zaplaceny k rukám pokladníka spolku nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po první valné hromadě spolku v kalendářním roce.

Hlava třetí

Orgány spolku

Čl. 10

 1. Orgány spolku jsou:
 2. valná hromada,
 3. výbor;
 4. Členství v orgánech spolku je bezúplatné, členové mají nárok pouze na úhradu hotových výdajů, pokud jsou tyto výdaje spolkem schváleny.

Čl. 11

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Svolává ji předseda spolku na návrh výboru spolku nejméně jednou za kalendářní rok nebo na žádost alespoň pěti členů spolku do 30 kalendářních dnů od doručení jejich písemné žádosti výboru spolku. O svolání valné hromady musí být všichni členové spolku informováni nejméně 10 kalendářních dnů předem.
 2. Pozvánka na valnou hromadu musí zaslána všem členům spolku, nebo zveřejněna na internetových stránkách spolku, tímto je valná hromada řádně svolána. Pozvánka obsahuje aspoň místo a čas konání valné hromady a předpokládaný program zasedání. Program zasedání valné hromady uvedený v pozvánce není závazný a valná hromada ho může během zasedání změnit.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomno aspoň 30% členů spolku. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku, každý člen má jeden hlas. Pro změnu stanov spolku a usnesení o zrušení spolku je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku.
 1. Valná hromada volí svého předsedajícího, jiné orgány jen pokud je to vhodné k zajištění jejího průběhu. Na valné hromadě se ke konkrétnímu bodu jednání hlasuje nejdříve o návrhu předsedajícího valné hromady spolku.
 1. Do kompetence valné hromady spolku patří:
 2. schválení stanov spolku;
 3. schválení výroční zprávy spolku;
 4. schválení plánu činnosti spolku do příští valné hromady;
 5. volba a odvolání členů výboru a revizora spolku;
 6. schválení zprávu výboru a revizora za uplynulé období od poslední valné hromady;
 7. rozhodnutí o odvolání členů spolku proti vyloučení ze spolku;
 8. stanovení výše členských příspěvků a finančního rozpočtu spolku na kalendářní rok na návrh výboru spolku;
 9. schválení symbolů spolku;
 10. rozhodnutí o zrušení spolku.

Čl. 12

 1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a řídí jeho činnost mezi valnými hromadami. Výbor spolku je volen valnou hromadou spolku. Volební období je dvouleté.
 2. Výbor spolku je pětičlenný a ze svého středu si volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Počet členů výboru spolku stanovuje a mění valná hromada.
 3. Schůze výboru spolku svolává a řídí předseda nebo s jeho pověřením místopředseda spolku podle potřeby, nejméně jedenkrát v každém kalendářním pololetí. Výbor spolku předkládá valné hromadě zprávu o činnosti výboru od poslední valné hromady.
 4. Do kompetence výboru spolku patří:
 5. organizování a řízení činnosti spolku na základě plánu schváleného valnou hromadou;
 6. příprava návrhu plánu práce spolku na další období pro jednání valné hromady;
 7. jednání s institucemi a občany ve věcech zajištění činnosti spolku;
 8. stanovení dočasné pracovní skupiny z řad členů spolku pro realizaci složitých úkolů;
 9. rozhodování o přijetí a vyloučení člena spolku v souladu se stanovami;
 10. navržení výše členských příspěvků a finančního rozpočtu valné hromadě v souladu s navrhovaným plánem práce spolku;
 11. vyřizování běžné agendy spolku;
 12. Výbor spolku je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru a současně je přítomen předseda nebo místopředseda spolku. Pro schválení usnesení výboru je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.
 13. Oprávnění k jednání a podpisu smluv se státními, krajskými, městskými a obecními orgány a institucemi má předseda spolku.
 14. Výbor spolku vede knihu zápisu valných hromad, knihu zápisu schůzí výboru a další nutnou administrativní agendu. Příslušnou finanční a hospodářskou agendu a příruční pokladnu vede pokladník.

Čl. 13

 1. Revizor spolku je kontrolním orgánem spolku ve věcech finančního hospodaření spolku a za svou činnost odpovídá valné hromadě. Revizora volí valná hromada spolku. Kontrolu financí a hospodaření spolku provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok.
 2. Revizor spolku předkládá valné hromadě revizní zprávu o hospodaření sdružení nejméně jednou za kalendářní rok.

Hlava čtvrtá

Zásady hospodaření spolku

Čl. 14

 1. Spolek hospodaří s potřebnými finančními prostředky a majetkem, nezbytným pro zabezpečení stanovených cílů činnosti spolku.
 2. Za hospodaření s finančními prostředky a majetkem spolku odpovídá výbor spolku. Finanční prostředky spolku jsou vynakládány výborem v souladu s finančním rozpočtem, schváleným valnou hromadou spolku.

Čl. 15

 1. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na běžném účtu u banky a v příruční pokladně. Výši finančních prostředků v příruční pokladně stanovuje výbor spolku.
 2. Dispoziční právo s finančními prostředky spolku má předseda a pokladník spolku, kteří mají podpisové právo pro styk s bankou.
 3. Veškerou finanční agendu spolku vede pokladník spolku. Pokladník pravidelně informuje výbor o stavu finančních prostředků na běžném účtu a v příruční pokladně.

Hlava pátá

Zánik spolku

Čl. 16

 1. Spolek se zruší, rozhodne-li o tom valná hromada spolku v souladu s hlavou třetí, článek 11, odstavec 3. těchto stanov.
 2. Současně s hlasováním o zrušení spolku se hlasuje o způsobu naložení s finančními prostředky a majetkem spolku. Příslušný návrh připraví výbor spolku.
 3. Všechny důležité dokumenty z činnosti spolku se odevzdají do Státního okresního archivu Kroměříž.

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě spolku konané dne 6. 11. 2015.

Za správnost vyhotovení: Jan Dúbravčík, předseda